De Kerkenraad

In Burgum is gekozen voor een kerkenraad, een moderamen van de kerkenraad en een kernkerkenraad.

De kerkenraad heeft formeel de eindverantwoordelijkheid over de plaatselijke kerkelijke zaken. Zij bestaat momenteel uit 66 leden: ouderlingen, jeugdouderlingen, predikanten, kerkelijk werkers, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De raad komt zes keer per jaar samen en is het besluitvormend orgaan van de plaatselijke kerk.

Het breed moderamen geeft in de praktijk leiding aan het kerkelijk leven binnen de gemeente. Alle geledingen zijn hierin met één persoon vertegenwoordigd. Dit zijn predikanten, ouderlingen, de jeugdraad, diaconie en College van Kerkrentmeesters (CvK). Totaal hebben 8 kerkenraadsleden zitting in het breed moderamen. Het breed moderamen vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Zij functioneert  beleidsvoorbereidend, initiërend en coördinerend naar de kerkenraad.

Daarnaast is er het moderamen van de kerkenraad. Dit bestaat uit:

- een predikant,

- een ouderling-voorzitter

- een ouderling-scriba

- een 2e ouderling-scriba (zie hierboven).

Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en voert besluiten van de kerkenraad uit, zij vergadert elke maand.

Verder zijn er aparte vergaderingen van de geledingen, zoals vergaderingen van het ouderlingenberaad, de jeugdraad, de diaconie, het College van Kerkrentmeesters e.d..

 

Kijk bij "Contact" in het menu voor de contactgegevens.

 

Vacature Predikant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar advertentie

Link naar profielschets

Link naar beleidsplan

 

Vrolijke doopdienst in De Ikker op 17 november!

In de doopdienst van 17 november in De Ikker zijn er maar liefst 8 kinderen gedoopt! Alle ouders van harte gefeliciteerd! Het Jeugdcombo speelde en Baukje en Meya zongen. Het was een inspirerende, vrolijke dienst en ds. Henk-Jan de Groot was de voorganger!

 

Jaarthema 2019/2020 'Een goed verhaal'!

'Een goed verhaal' november 2019: 'Opdat we niet vergeten'

Lees meer...

'Tiid foar in bakje'! Elke woensdagmorgen in De Stryp!