Het overzicht ‘Historische graven op de begraafplaats bij de Kruiskerk te Burgum 2018’ is door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Burgum vastgesteld.

 

Op dinsdag 18 december 2018 zijn in het Observeum te Burgum de eerste exemplaren van het document door de samensteller dhr. Bernard Bos aangeboden aan het College van Kerkrentmeesters en de plaatselijke amateurhistorici Klaas Henstra en Siebe Siebenga.

Overzicht historische graven bij de Kruiskerk

Persbericht, januari 2019

Historische graven in kaart gebracht

Onlangs heeft de Protestantse gemeente in Burgum haar onderzoek naar historische graven op de begraafplaats bij de Kruiskerk  in Burgum afgerond.

De aanleiding tot dit onderzoek was tweeërlei.  Het begraafreglement  van deze begraafplaats vereist n.l. een overzicht van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.  Hieraan moest nog invulling worden gegeven.

Maar de belangrijkste reden was wel de sterk teruglopende begraafcapaciteit op de begraafplaats, waardoor de noodzaak tot vrijmaking van graven binnen de bestaande ruimte, waarvan de grafrechten waren vervallen,  met de dag toeneemt.

Gelukkig zijn de plannen tot uitbreiding van de begraafplaats inmiddels  in een vergevorderd stadium beland.

Echter voordat met het proces van ruiming van graven kan worden begonnen is het van het grootste belang dat eerst een onderzoek wordt gedaan naar de genealogische betekenis van de begraven personen en van de monumentale waarde van de grafstenen.  Dit tot behoud van het funerair erfgoed op de begraafplaats.  In maart 2018 is het onderzoek gestart.

Aan het onderzoek hebben meegewerkt namens het  Observeum, museum en sterrenwacht Burgum,  de amateurhistorici  Klaas Henstra en Siebe Siebenga . Het grafstenenonderzoek is uitgevoerd door Peter Karstkarel, architect en auteur van het boek "Dag, mijn lieve moeder" , over de grafcultuur in Friesland.

Verder is hiernaar onderzoek gedaan door Schelte de Beer, gemeentearchivaris van de gemeente Tytsjerksteradiel en Bernard Bos, namens de Protestantse gemeente.

Aan de hand van opgestelde criteria  en nadere beoordelingen van de door de onderzoekers aangeleverde informatie zijn drie afzonderlijke overzichten opgesteld en inmiddels door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente van Burgum vastgesteld.

 De overzichten betreffen:

A. Personen van historische betekenis

B. Oorlogsslachtoffers

C. Grafmonumenten van opvallende kwaliteit

Mocht uw belangstelling hierdoor gewekt zijn, dan kunt u deze overzichten hier downloaden.