Beleidsplan 2013-2017 en Beleidsvoornemens

Waar wij als christelijke gemeente voor staan en waar we voor willen gaan is geformuleerd en vastgelegd in de Missie en Visie van de Protestantse gemeente te Burgum. Deze missie en visie, met een toelichting daarop, vormt onze identiteit. Deze is onderdeel van een Beleidsnotitie (beleidsplan) voor de komende jaren. Deze beleidsnotitie is 'van onderop' tot stand gekomen door middel van ronde-tafel-gesprekken en bijeenkomsten met heel veel gemeenteleden. Bij de ongeveer 80 gespreksdeelnemers, jong en oud,  was er sprake van een groot enthousiasme, veel consensus en een grote betrokkenheid! 

Het beleidsplan is het richtinggevende document voor de nabije toekomst.

De kerkenraad heeft in september 2013 dit beleidsplan met als titel: ‘Oer grinzen hinne’, Beleidsplan Protestantse Gemeente Burgum 2013-2017 vastgesteld. In de gemeentevergaderingen van  donderdag 12 december 2013 is het stuk gepresenteerd en ook door de gemeente aanvaard. Als Kerkenraad en gemeente hebben we gezegd: ‘We zetten onze schouders eronder'.

Het volledige beleidsplan kunt u hier downloaden.

Beleidsvoornemens 2016-2017
  • Voorbereiding en vaststelling nieuw beleidsplan 2017 -2021

  • Protestantse gemeente te Burgum -> Groene Kerk

  • Vervolg op maaltijdvierende gemeente

  • Implementatie communicatiebeleid

  • Vaststellen beleid m.b.t. kerkomroep

  • Bezinningsavonden / geloofsgesprek (vervolg op avond met ds. Offringa)

  • Afronding traject integratie Zondagsschool- Kindernevendienst

  • Vervolg op Impulsdiensten / twintigers in de kerk / dertigers – zestigers

  • Multifunctionele inzet van gebouwen ten dienste van samenleving / dorpsgemeenschap met als kernbegrippen: verbinding, ontmoeting, gastvrijheid en bezinning    

Evaluatie Beleidsvoornemens

Klik hier voor de evaluatie 2013-2016