Kerkdiensten

U bent van harte welkom om een kerkdienst bij te wonen. 
Elke zondagmorgen is er een kerkdienst in De Ikker en in de Kruiskerk, aanvang beide diensten 09.30 uur.

De avonddiensten worden in de regel gehouden in de Kruiskerk, aanvang 19.00 uur.
In de zomer(vakantie)periode wordt er slechts één morgendienst gehouden, bij toerbeurt in De Ikker en Kruiskerk .

Speciale diensten, met name jeugddiensten, vinden meestal plaats in de Ikker.
Voor de liederen die gezongen worden gebruiken we het Nieuwe Liedboek (2013).
In de Ikker staan de liederen tijdens  de dienst steeds op de beamer, in de Kruiskerk zijn voor gasten voldoende liedboeken beschikbaar.

Van de predikanten wordt o.a. verwacht dat zij zorg besteden aan de eredienst en de verkondiging. Maar wel met het respecteren van de nuances in de geloofsbeleving binnen de gemeente. In de liturgie neemt de oecumenische traditie een centrale plaats in, maar er is ook ruimte voor eigentijdse elementen binnen de kerkdienst. Hierbij speelt de Taakgroep Eredienst een initiërende en ondersteunende rol. Dit leidt er toe dat gemeenteleden actief participeren in de opzet en de uitvoering van de eredienst.
Wij kennen open-avondmaalsvieringen.
De gemeente stelt prijs op een stijlvolle, maar ook open en spontane wijze van viering van de erediensten. Eén en ander komt ook tot uitdrukking in de gezongen liederen. Naast het gebruik van het Nieuwe Liedboek voor de Kerken (2013) worden ook graag Taizéliederen gezongen en is er een eigen liedbundel ‘Sjongend op Wei’ (SoW) in gebruik.
De gemeentezang wordt door orgelspel begeleid. Wij beschikken over een 5 tal organisten.
Verder beschikt onze gemeente over een liturgiekoor en twee cantorijen die regelmatig aan onze kerkdiensten meewerken.
Zo nu en dan zijn gemeenteleden actief betrokken bij de eredienst door het verzorgen van delen van de dienst, het bespelen van instrumenten. Van tijd tot tijd wordt er medewerking gegeven door een (plaatselijk) koor, een gospelgroep, een muziekensemble of muziekkorps.