Voorwaarden voor belastingaftrek

Belastingvoordeel op vrijwillige bijdrage

- voordeel voor de kerk!

Fiscale mogelijkheden om het effect van uw vrijwillige bijdragen te vergroten

Giften -  Geeft u jaarlijks een vast bedrag aan de kerk? Dan kan het voordelig zijn om bij de belastingdienst uw gift aan te merken als een periodieke gift. Sinds 2014 is het mogelijk om uw jaarlijkse bijdrage volledig aftrekbaar te maken door deze in een onderhandse overeenkomst van schenking vast te leggen. Het voordeel wordt groter naarmate uw belastingtarief hoger is. Normale giften aan goede doelen (met een ANBI-status) zijn alleen aftrekbaar voor zover het totaal van de giften meer bedraagt dan 1% van uw onzuiver inkomen.

Jaarlijkse periodieke vaste bijdrage - Deze drempel van 1% vervalt als u voor minimaal vijf jaar een jaarlijkse vaste, periodieke bijdrage toezegt. Naast uw gewone kerkelijke bijdrage kunt u uw uitgaven aan collectebonnen, ZWO en andere financiële acties (Paas- en einde-jaarscollecte, solidariteitsbijdrage) erbij betrekken. Er is dus geen notariële akte meer nodig, u kunt volstaan met een onderlinge overeenkomst: één A4, verkrijgbaar bij ons Kerkelijk Bureau.

Kerkbalans - Ook bij de jaarlijkse actie Kerkbalans kunt u, net als ieder jaar, uw bijdrageformulier invullen. Daarbij kunt u het vakje aankruisen, waarbij de tekst staat: ‘Ik wil de aangegeven bijdrage door middel van een meerjarige overeenkomst vastleggen’. U krijgt vervolgens de onderlinge overeenkomst ( A4) toegestuurd. Hierop kunt u uw gegevens invullen. Daarbij kunt u tevens aangeven welke genoemde financiële acties u bij deze overeenkomst wilt betrekken. Na het invullen kunt u het formulier ondertekenen en retourneren.

Als het formulier, een ‘overeenkomst van schenking’, is opgemaakt en geretourneerd, gelden er twee voorwaarden:

  • een vaste periode van minstens 5 jaar
  • een - jaarlijks - vast bedrag als vrijwillige bijdrage aan de Protestantse gemeente te Burgum.

U kunt het formulier downloaden op www.belastingdienst.nl

Het Kerkelijk Bureau is geopend op vrijdagavond in De Stryp, van 18.30 tot 20.00 uur, tel. 0511 469 504 of www.kerkelijkbureau.nl 

Door een hogere belastingteruggave voor uzelf kunt u een hoger bedrag aan de kerk schenken zonder dat uw nettolasten toenemen!