BELEIDSPLAN COLLEGE VAN DIAKENEN
(uit: 'Koersbepaling' werkdocument van het College van diakenen 
Protestantse gemeente te Burgum, 
hfdst. 2, mei 2019)

2.1 Algemeen

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven. De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat zo nodig wordt aangepast. 

Diaconaal bezig zijn wil zeggen: samenzijn, letterlijk medeleven met de ander tonen, een schouder zijn voor de ander om op te huilen. De diaconie is van mening dat diaconaat en pastoraat veel raakvlakken kent. Het streven van de diaconie om in onze gemeente het diaconaat een duidelijker gezicht te geven, zal volgens haar alleen dan kans van slagen hebben wanneer er goede contacten en uitwisseling van ervaringen zijn met allen die werken in de gemeente, in het bijzonder de wijkteams (ouderlingen, wijkmedewerkers en predikanten). Samen kunnen we de gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te vervullen. Het beleidsplan van de Diaconie kan beschouwd worden als een bijlage bij het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Burgum.

2.2 Organisatie en bestuur

Het dagelijkse bestuur (moderamen) bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, kassier. De voorzitter van de diaconie heeft zitting in het Breed Moderamen van PG Burgum.

Het moderamen vergadert circa 6 x per jaar, evenals de algemene diaconale vergadering. In de vergadering wordt de zakelijke inhoud van het diaconale werk besproken en wordt aandacht besteed aan onderlinge stimulering en begeleiding.

2.3 Financiële middelen en vermogen

De wekelijkse collecten vormen de belangrijkste en vaste bron van inkomsten voor de Diaconie. Andere bronnen van inkomsten zijn giften, legaten, rente uit spaargelden en de opbrengsten uit bezittingen (pacht). 

Conform de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een jaarrekening en begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde en goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid.

Mocht de Diaconie beschikken over vermogen en wil men over gaan tot beleggen dan zal dit gebeuren conform de richtlijnen van de PKN en zo mogelijk via de landelijke kerk (bv. Oiko Credit).

2.4 Hoofdopdrachten Diakenen

De diakenen hebben een 4-tal hoofdopdrachten die beschreven staan in de kerkorde:

  • Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp behoeven en tot bevordering van het maatschappelijke welzijn.
  • Het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden.
  • Het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad en de aanwezigheid in kerkdiensten. In het bijzonder bij het Heilig Avondmaal vervullen de diakenen een belangrijke rol.
  • Het dienen van de Kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving te wijzen op haar roeping om ten aanzien van sociale vraagstukken, gerechtigheid te betrachten.

2.5 Kernfuncties

Bij het opstellen van dit beleidsplan is uitgegaan van vier kernfuncties:

  • maatschappelijk betrokken zijn
  • helpen waar geen helper is
  • ieders gaven inzetten
  • dat wat kerkordelijk bij het ambt hoort

2.6 Beleid naar aanleiding van de kernfuncties

De Diaconie stelt zich tot taak waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van kwetsbare (groepen van) medemensen te ontplooien c.q. te bevorderen en zodoende de samenleving te wijzen op haar verantwoordelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn: Paasgroetactie, seniorenreisje, 40-dagenproject, organisatie maaltijden (o.a. Burgumer Diner), actie kerstpakketten, ZWOE, vakantieweken, vervoer, deelname in Polen werkgroep.

Het helpen van de medemens die in acute financiële nood verkeert hulp in welke vorm dan ook te verlenen, met of zonder burgerlijke overheid of andere maatschappelijke –en kerkelijke instellingen. Een voorbeeld hiervan is: Werkgroep armoede in eigen omgeving

De Diaconie stelt zich tot taak de offerbereidheid van de gemeente te stimuleren en de verkregen financiën op verantwoorde wijze te besteden.

Voorbeelden hiervan zijn: collectes met een bepaald doel (bijvoorbeeld rampen), collectes in het kader van Kerk in Actie, collectes in samenwerking met de ZWOE, deelname in het 40 dagenproject. Alles ook door middel van stimulering via diverse kanalen of extra aankondigingen tijdens de diensten.

Tot het ambt behoren o.a.: dienstdoen tijdens kerkdiensten, verzorging van het Heilig Avondmaal, bijwonen vergaderingen en participeren in bijzondere taken. De Koersbepaling Diaconie en organisatie Heilig Avondmaal zijn hiervoor de leidraad.

Jaarlijks vindt er een evaluatie van de bestaande activiteiten plaats, waarbij kan vastgesteld worden of activiteiten worden gestopt, of tijdelijk minder aandacht krijgen zodat er ruimte is en wordt gemaakt voor nieuwe activiteiten.

Dit geldt zowel wat betreft tijd, menskracht, maar ook financiën. Zowel bestaande, maar ook nieuwe activiteiten kunnen alleen dan worden gedaan als er immaterieel en materieel voldoende middelen beschikbaar zijn.

2.7 Voorlichting, informatie en communicatie

Bij veel gemeenteleden is onvoldoende of niet bekend wat diaconaat betekent. Onze stem zal daarom blijvend duidelijk moeten klinken. Om dit te bewerkstelligen wordt maandelijks in het kerkblad verslag gedaan van diaconale werkzaamheden of andere diaconale zaken, die aan de orde komen.

Hieronder vallen ook publicaties van diverse werkgroepen, afkondigingen collectedoelen (ad hoc en gepland vanuit Kerk in Actie). Een en ander is ook uitgewerkt bij het lid welke de communicatie van de Diaconie onder beheer heeft. Hij/zij zorgt ervoor dat alle relevante informatie van de Diaconie ook en waar nodig op de website van de Protestantse Gemeente Burgum wordt geplaatst.

2.8 Ouderenbeleid

De diaconie werkt mee aan het opzetten van specifiek ouderenbeleid binnen de plaatselijke protestantse gemeente. Onderdeel van dit beleid is o.a. het organiseren van een jaarlijks uitstapje voor ouderen.

2.9 Armoede in eigen omgeving    

De diaconie stelt zich tot taak, waar nodig in samenwerking met de burgerlijke overheid en andere maatschappelijke instellingen, hulp te verlenen aan mensen welke in acute of structurele financiële /of sociale nood verkeren in welke vorm dan ook.