Historie

Via een oproep in het persbulletin van de Ned. Hervormde Kerk werd gevraagd of er  gemeentes waren die belangstelling hadden om in contact te komen met Poolse Protestante Kerken. Er werd vanuit Burgum niet op gereageerd. Toen mevrouw van Rijswijk n.a.v. een persoonlijk verzoek om een contactadres in Polen een adres kreeg van een Poolse Evangelische Gemeente werd het weer actueel. Deze mevrouw maakte hier melding van en dit vormde voor dsBousema, NH predikant in Burgum aanleiding om tot actie over te gaan. Er werd contact gelegd met de Stichting “ een hart voor Polen”. Deze stichting had het adres aan deBurgumse mevrouw doorgegeven. Een aantal gemeenteleden met contacten in Polen werd ingeschakeld. Na een periode van briefwisseling tussen de Poolse dominee Szurman, dsBousema en de betreffende gemeenteleden vond in mei 1988 de eerste uitwisseling plaats tussen Sw./Wirek en Burgum.

 

Het contact, bescheiden begonnen, werd door wederzijdse bezoeken verbreed en verdiept. Getracht wordt deze verbreding en verdieping verder vorm te geven door geleidelijk aan meer mensen in de gemeente hierbij te betrekken, hetzij individueel hetzij in een of andere vorm van gemeentewerk als groep. Om het idee van gelijkwaardige gesprekspartners zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, wordt materiele hulpverlening, hoewel niet uitgesloten, bewust niet vooropgesteld.

 

De werkgroep Polen, die door de kerkenraad werd ingesteld, is een op zichzelf staande werkgroep. De kosten die gemaakt worden, worden uit eigen pot gefinancierd. Dat betekent dat we niet gefinancierd worden door diaconie of kerkvoogdij. De bijzondere collecte die wordt gehouden voor de werkgroep 1x per jaar, gaat rechtstreeks naar een goed doel in, of in de omgeving van Swietochlowice en Wirek. 

Om te voorzien in kosten die gemaakt worden heeft de werkgroep zich bezonnen op middelen om aan vaste inkomsten te komen. Alles wat we doen kunnen we doen door de hulp van onze donateurs. Daarnaast is er de jaarlijkse wintermarkt (sinds 1996) en de jaarlijkse zomermarkt, waar we met Pools houtsnijwerk staan.

 

Een ander hoogtepunt in de laatste jaren is de jongerenuitwisseling die het ene jaar in Nederland gehouden wordt en het andere jaar in Polen. Het doel van deze uitwisseling is met plezier leren kennen van de jongeren uit Polen en samen te spreken over cultuur en godsdienst. Daarnaast ook door middel van uitjes behalve het land ook elkaar beter leren kennen.

 

In 2013 is het 25 jarig bestaan van de contacten groots gevierd in Burgum en in Polen. Met bezoeken en vieringen heen en weer. Met daarbij een aantal bijzondere ontmoetingen van mensen die elkaar in geen jaren hebben gezien. Een impressie van de afgelopen 25 jaar contacten is te zien op de eigen website van de werkgroep. Op dit moment niet beschikbaar, wordt aangewerkt.

 

Op dit moment zitten in de werkgroep Polen: Erik Westerhof (voorzitter), Arjan Postma (secretaris), Henk Annema(penningmeester), Hennie Dijkstra, Akke Vlietstra, Gerda Stelwagen, Judith Jongboom.